Ctra. Dénia-Ondara, 2ª rotonda, s/n
03700, Dénia, Alicante, España

Tfno: 966 426 012
Fax: 965 785 728

20190107_inf1

INFORME FINAL SOBRE LENQUESTA HABITS DE CONSUM I ACCEPTACIO DELS PRODUCTES DE PROXIMITAT A LA MARINA ALTA

Aquest estudi pertany al projecte de “La Xarxa Agrícola de la Marina Alta” que desenvolupa el CREAMA per manament de l’Acord Comarcal per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local de la Marina Alta i que, a més a més, es troba subvencionat per LABORA. La Xarxa Agrícola de la Marina Alta té com a objectiu principal la dinamització del sector agrícola i alimentari de la comarca. L’objecte específic de l’enquesta és conèixer els hàbits de consum de les consumidores i consumidors de la comarca així com, també, sondejar el grau d’acceptació que tenen els productes de proximitat.

El qüestionari ha estat realitzat, via on-line a través de whatsapp i correu electrònic, a 465 persones residents a la comarca, entre els dies 4 i 24 d’abril de 2019. El seu àmbit territorial ha estat la Marina Alta i l’univers mostral ha englobat a la població de la comarca major de 16 anys. El nivell de significació ha estat del 95 % amb un marge d’error del 4’5 %.

RESULTATS I CONCLUSSONS

Una vegada dut a terme l’anàlisi de les dades recollides en els formularis de l’enquesta i realitzats els informes estadístics pertinents, s’hi extrauen una sèrie de conclusions que es detallen a continuació.

Respecte els hàbits de consum, el 89,9 % de les persones enquestades afirma que, o bé és l’encarregat/da principal de fer la compra o bé hi col·labora habitualment de manera activa. Aquesta elevada xifra de responents implicats amb la compra habitual li atorga una major validesa a l’enquesta.

A l’hora d’adquirir els productes alimentaris, tot i que la meitat de les consumidores i els consumidors de la comarca tenen en compte tant el “preu” com la “qualitat”, l’altra meitat li atorga major pes preferencial a la “qualitat” que al factor econòmic, un 37,8% front a un 7,1%. Tendència que es ratifica, fins i tot, en grups immersos en una situació sociolaboral a priori desfavorida com el de les persones que es troben aturades.

L’enquesta mostra també que el percentatge de compradores i compradors a les tendes especialitzades i mercats locals és superior quan adquireixen fruites i verdures front a altres productes no peribles com les llegums i els cereals. Aquesta tendència possiblement està relacionada amb la percepció, bastant generalitzada entre la població que, els productes frescs com les fruites i verdures, tenen major “qualitat” en els xicotets establiments de venda al públic que en altres establiments comercials.

Pel que fa als motius que determinen la selecció de l’establiment on realitzar la compra de productes alimentaris, de nou s’evidencia que la variable “millors preus” es troba entre les menys valorades i/o tingudes en compte pels compradors i compradores. Per a 4 de cada 10 persones enquestades, les variables més valorades entre les 9 proposades són: la “proximitat dels establiments”, els “serveis oferts” i la “qualitat dels productes”.

Un altre indicador rellevant de l’enquesta és el que fa referència a la procedència dels productes. El 60,4% de les persones enquestades afirmen fixar-se “sempre” o “quasi sempre” amb la procedència dels productes agrícoles. Un 23,3 % ho fan “de vegades”. La suma d’aquests percentatges s’acosta al 87,3 % per a les quals la variable “procedència dels productes agrícoles” és “bastant important” o “molt important”. Per tant, queda reflectida la “importància” relativa que els compradors i compradores de la comarca concedeixen a la variable “origen dels productes agrícoles” a l’hora de realitzar la compra.

Pel que fa a l’anàlisi sobre la percepció dels “productes agrícoles de la Marina Alta” i en referència a la seua “qualitat”, les persones enquestades els atorguen una puntuació mitja de 8,35 entre 1 i 10, on 1 equival a la qualitat més baixa i 10 a la més alta. Aquesta puntuació tan elevada deixa entreveure l’existència d’una relació directa entre les variables “qualitat” i “proximitat.

Ara bé, tot i l’elevada relació que les persones enquestades atorguen a les variables “qualitat” i “producte de proximitat”, la meitat d’elles afirmen consumir fruites i verdures produïdes a la Marina Alta tan sols de vegades o quasi mai. En la mateixa línia, dos de cada tres – el 67,8 % -, reconeix que el consum de productes de la Marina Alta no està suficientment estès entre les consumidores i consumidors de la comarca.

Això sí, la pràctica totalitat de les persones enquestades afirmen que els agradaria poder consumir més productes de la Marina Alta i el 82,1 % considera que no hi ha suficient varietat de productes locals en els distints establiments comercials de venda al públic. En línia amb això, dos terceres parts afirmen que el principal obstacle que els impedeix adquirir més productes de proximitat és l’escassa oferta existent en els establiments comercials de venda al públic de la comarca. De nou per a les persones enquestades o bé els preus d’aquests productes no són més elevats que la resta o, tot i tenir un preu més elevat, aquest no és un dels principals impediments per adquirir-los i consumir-los. De estes dades s’extrau que els establiments tenen una oportunitat de millorar i ampliar les vendes si introdueixen una major quantitat de producte local en la seua oferta.

Efectivament, la gran majoria, el 88,8 %, afirmen que en el cas que els productes agrícoles de la comarca foren un poc més cars que els productes d’altres procedències estarien disposades a pagar més per tal d’adquirir-los. L’11,2 % restant que no estarien disposades a pagar més, o bé prioritzen el preu a l’hora de realitzar la compra o bé no contemplen els productes agrícoles de la comarca com de més qualitat que la resta.

Respecte a les raons esmentades per les quals estarien disposades a comprar més productes de proximitat, la llista l’encapçala amb un 32,5 % una major “sensibilització amb l’economia local”, seguida a prou distància de la resta de motius: amb el 17% “aporten un sentiment d’identitat amb la comarca”, amb el 16,3% “donen major confiança i seguretat”, amb el 12,2% “són més sostenibles amb el medi ambient” i amb el 12,1% “són més saborosos”.

De manera taxativa i com a conclusió del qüestionari, totes i cadascuna de les persones enquestades afirmen estar disposades a comprar més productes de la Marina Alta.

CONCLUSSIONS CLAU DE L’ENQUESTA

1 A l’hora de realitzar la compra, els consumidors i consumidores de la comarca prioritzen la “qualitat” front el “preu”.

2 La majoria de persones enquestades compren productes peribles com llegums i cereals en supermercats. Pel que fa a les fruites i verdures, a més dels supermercats, les preferències es reparteixen entre tendes especialitzades i mercats locals.

3 A l’hora de seleccionar l’establiment de compra, les variables més valorades són la “proximitat del local”, els “serveis oferts” i la “qualitat dels productes”.

4 En el moment de realitzar la compra, els consumidors i consumidores de la comarca afirmen fixar-se a sovint amb la procedència dels productes i, a més a més, li atorguen un grau elevat d’importància a l’origen dels mateixos.

5 El 90 % de les persones enquestades opina que els productes agrícoles de la Marina Alta tenen una “qualitat elevada”.

6 Existeix un nexe entre “qualitat” i “productes agrícoles de la Marina Alta”.

7 La meitat de les persones enquestades afirma que acostuma a consumir productes de la comarca, ara bé, més de dos terços opinen que el seu consum no està suficientment estès.

8 La pràctica totalitat de persones enquestades declara que li agradaria poder consumir més productes de la Marina Alta i més del 80 % considera que no hi ha suficient oferta d’aquests productes en els distints establiments de venda.

9 En el cas que els productes agrícoles de la comarca foren un poc més cars que els d’altres procedències, la gran majoria de les persones enquestades estarien disposades a pagar més per tal d’adquirir-los.

10 La raó de major importància per la qual comprarien més productes de la Marina Alta és la “sensibilització amb l’economia local”.

11 Totes i cadascuna de les persones enquestades afirmen estar disposades a comprar més productes de la Marina Alta.

12 De les dades recollides s’extrau que si els establiments comercials introduïren una major oferta de productes locals, podrien incrementar les seues vendes.

Menú de novedades

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
es_ESCastellano