Ctra. Dénia-Ondara, 2ª rodona, s/n
03700, Dénia, Alacant, Espanya

Tfno: 966 426 012
Fax: 965 785 728

Bono Energètic Calp 2022

L’objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió d’ajudes dirigides a pimes, micropimes, autònoms, que tinguen el seu domicili fiscal a Calp; a fi de minimitzar l’impacte econòmic que la crisi energètica està suposant sobre el teixit productiu local.

Persones beneficiàries i àmbit d’aplicació: Podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques, que sent pimes, micropimes, autònoms o altres col·lectius subjectes a mutualitats, tinguin el seu domicili fiscal a Calp.

Queden excloses les entitats del sector públic, les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre, comunitats de béns, així com qualsevol altre tipus d’agrupació de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica.
No obstant això, podran ser persones beneficiàries, els socis i sòcies autònoms comuners de les comunitats de béns de manera individual.

Requisits generals per a sol·licitar les ajudes:

a) Que el domicili fiscal en el qual s’exerceix l’activitat es trobin en el terme municipal de Calp a data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.
b) No estar culpable en cap dels motius o circumstàncies de l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions.
c) L’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions, podrà donar lloc al reintegrament de l’ajuda concedida d’acord amb els art. 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions.
 Import individual de l’ajuda i pagament: L’ajuda, prèvia sol·licitud de les persones o entitats beneficiàries, podrà aconseguir els 4.000,00 euros per sol·licitant.

Té la consideració de concepte subvencionable, els costos energètics següents:

Energia elèctrica: En el període comprès entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny de 2022.
Gas: En període comprès entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny de 2022
Carburants: En període comprès entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de juny de 2022.
Seran subvencionables fins a un 50% dels conceptes de despesa corrent enumerats amb anterioritat, abonats en el període comprès.
Els conceptes subvencionables anteriors es justificaran mitjançant factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil i amb la documentació acreditativa del pagament.

Termini de presentació: del 24 al 30 de novembre de 2022 a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Calp.

Pot consultar les bases aquí.

Per a més informació pot contactar amb Creama-Calp, 96583.90.33

Menú de novetats

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el Website..

ACEPTAR
Aviso de cookies