Ctra. Dénia-Ondara, 2ª rodona, s/n
03700, Dénia, Alacant, Espanya

Tfno: 966 426 012
Fax: 965 785 728

Bons Consum Nadal Pego

BASES PROGRAMA TARGETA BO CONSUM NADAL PEGO

 

1. OBJECTE, FINALITAT I ÀMBIT D’ÚS

TARGETA BO CONSUM NADAL PEGO és un programa d’impuls del consum local amb el qual l’Ajuntament de Pego destina 70.711,00 € de manera directa en targetes regale i amb el qual es pretén beneficiar tant al teixit empresarial local com la ciutadania, estimulant la compra en establiments locals adherits a la campanya. El llistat es pot consultar en www.bonsconsumpego.es i en la web del portal del comerciant de Pego https://pego.portaldelcomerciante.com

Es formalitzaran a través de les “Targetes regal” emeses per l’entitat financera Caixa Popular, en les quals els ciutadans i ciutadanes abonen el 50% del cost de la targeta.

La data màxima de consum de les targetes és fins al 31 de desembre de 2022, quedant sense ús a partir de la data assenyalada, sense possibilitat de renovació de la targeta.

2. QUANTIA DE LES TARGETES, BONIFICACIÓ I EMISSIÓ

Les targetes tenen un valor de 100 €, dels quals, el ciutadà o la ciutadana aporta 50 €, segons procediment indicat en el punt 4. Aquesta distribució representa per a la ciutadania un descompte del 50% en la TARGETA BO CONSUM NADAL PEGO adquirida. En tot cas, la compra de targetes està limitada a una quantitat màxima d’1 targeta per persona beneficiària.

3. ADQUIRENTS DE LA TARGETA BO CONSUM NADAL PEGO

Poden adquirir les targetes les persones majors de 18 anys a partir de la signatura del Conveni, sent necessari per a l’adquisició de les mateixes disposar de targeta bancària.

A la recollida de les targetes les persones han de mostrar un document d’identificació vigent (DNI, NIE, Passaport, etc.) per a identificar-se.

Qualsevol persona pot recollir la targeta d’una altra persona sempre que aporte el certificat/autorització de representació (serà facilitat per Unió Gremial) signat pel representant i per la persona representada juntament amb el DNI de la persona representada.

La compra de targetes està limitada a una quantitat màxima d’1 targeta per persona beneficiària.

No poden adquirir les targetes les persones que es troben en qualsevol de les situacions de prohibició recollides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquest requisit ha de complir-se des de la data d’adquisició de les targetes i, les persones adquirents han d’acreditar tal circumstància mitjançant l’aportació d’una declaració responsable (model facilitat per la Unió Gremial).

4. PROCEDIMENT DE COMPRA DE LA TARGETA I TERMINI

1. Accedir en la web de la campanya www.bonsconsumopego.es per a sol·licitar cita prèvia. La sol·licitud en línia de cita prèvia serà a partir de la signatura del Conveni o fins a esgotar les targetes.

2. Emplenar el formulari que es té en disposició en la web de la campanya, prèviament habilitat per Unió Gremial, al qual s’inclou la declaració responsable de complir amb els requisits exigits en article 13 de la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, d’estar informat de les seues obligacions a l’efecte de l’IRPF a causa del caràcter de guany patrimonial de la subvenció obtinguda així com de la manifestació de voluntat per al tractament de les seues dades personals segons el que s’estableix en la LOPD i sol·licitar la cita prèvia en línia per a la compra de les targetes en la pàgina web de la campanya.

3. Acudir el dia i hora assenyalats en la cita prèvia en la Plaça Franciscanes de la Puríssima Concepció 13, Baix.

Una vegada allí, les persones han d’abonar l’import de la targeta a través d’una targeta bancària i la compra de les targetes es realitza de la següent forma:

1. Aportar la documentació (formulari, declaració responsable i fotocòpia de DNI) el dia i l’hora ESTABLIDA EN LA CITA EN LÍNIA

2. La compra de la targeta s’ha de realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit a través de la TPV establida els dies i llocs indicats en el punt anterior.

3. En el moment de la compra es realitza el lliurament de la targeta regale sense saldo. En aqueix moment s’informa del dia a partir del qual es recarrega la targeta amb un saldo de 100 € i es pot realitzar compres en els comerços adherits a la campanya.

4. Qualsevol persona pot recollir la targeta d’una altra persona sempre que aporte el poder de representació (serà facilitat per Unió Gremial) signat pel representant i per la persona representada juntament amb el DNI de la persona representada.

Les targetes que es posen en circulació són targetes “al portador”, i no disposen de PIN ni de XIP, ja que operen en l’establiment a través de la banda magnètica, emetent est un butlletí que s’ha de signar pel portador de la targeta.

Per a eliminar la bretxa digital de les persones majors de 65 anys, s’habilita per a elles el servei de cita telefònica. Per a obtindre la cita les persones majors de 65 anys podran telefonar al número que s’habilite per a tal fi. Només està habilitat aquest servei els dies posteriors a la signatura del Conveni, exclusivament per a les persones majors de 65 anys.

5. ÚS DE LES TARGETES

La subvenció rebuda només es pot gastar en els establiments adherits a la campanya. La relació d’empreses adherides es fa pública en la web municipal, en la web de la campanya i es donarà difusió per les xarxes socials i a més juntament amb el lliurament de la targeta regal s’entrega un fullet amb la relació d’establiments on poden gastar la targeta.

El saldo de les targetes es pot utilitzar en una o en diverses compres així com en un o en més comerços. A més, els comerços i serveis adherits ofereixen la possibilitat de combinar aquesta targeta amb altres mitjans de pagament per a completar el preu del producte en cas de no disposar de suficient amb el saldo disponible en la targeta.

No es pot obtindre els diners restants d’un caixer automàtic ni d’oficines bancàries, quedant sense validesa les targetes a partir del 31 de desembre de 2022 amb la impossibilitat de reactivació d’aquestes.

 

6. ACTIVITATS QUE PODEN ADHERIR-SE A LA CAMPANYA

1. Poden sol·licitar adherir-se a aquesta campanya:

2. Les empreses i autònoms legalment constituïts independentment de la seua forma jurídica, que tinguen establiment (FÍSIC) obert al públic en el terme municipal de Pego.

3. Que disposen de TPV (Datafono)

4. Que exercisquen activitat econòmica en el municipi, excepte les activitats en els següents IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre):

• Grup 61 – Comerç a l’engròs.

• Grup 62 – Recuperació de productes

• Subgrup 652.1 – Farmàcies. Comerç al detall de medicaments, productes sanitaris i d’higiene personal.

• Subgrup 646 – Comerç al detall de tabac i articles de fumador.

• Subgrup 655 – Comerç al detall de combustibles, carburants i lubrificants.

• Subgrup 663 – Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent, comerç al detall per correu o per catàleg de productes diversos.

• Subgrup 673 – Hostaleria

• Grup 969 – Altres Serveis Recreatius NCOP

5. El nombre de persones ocupades en l’establiment comercial no és superior a 10 persones treballadores a jornada completa o equivalent. Si una empresa té diversos establiments situats a Pego, pot tindre un màxim de 10 persones treballadores en cadascun dels establiments a jornada completa o equivalent.

6. Que mostren el seu desig a participar en la campanya mitjançant la col·locació del material publicitari facilitat per l’organització i que accepten la totalitat de les bases.

7. PROCEDIMENT D’ADHESIÓ PER PART DE LES EMPRESES

Per a l’adhesió de les empreses a la campanya, aquestes han d’emplenar el formulari que troben en la web de la campanya amb el nom “FORMULARI ADHESIÓ EMPRESES TARGETA BO CONSUM NADAL PEGO” habilitat prèviament per Unió Gremial.

El termini per a adherir-se a aquesta campanya és el fixat per la comissió de seguiment, i fins al dia 25 de novembre de 2022.

A partir d’aquesta data les empreses que no s’inscriguen no poden formar part de la campanya TARGETA BO CONSUM NADAL PEGO.

A l’enviament del formulari d’inscripció ha d’acompanyar-se la declaració responsable que es compleixen els requisits detallats en l’article anterior i certificat AEAT d’IAE.

8. INCIDÈNCIES

La gestió d’incidències per possibles errors de funcionament de la targeta regal ocasionats per desactivació de codis correspon a l’entitat financera.

9. DEVOLUCIÓ DE SALDO RESTANT

En cas que finalitzat el període fixat per a utilitzar les targetes regale (31 de desembre de 2022) aquesta no haguera sigut consumida, el propietari o la propietària de la targeta no pot recuperar el seu saldo, el 50% del qual serà donat a una associació sense ànim de lucre del municipi de Pego i el 50% restant es retornarà a l’Ajuntament de Pego mitjançant autoliquidació i tindrà la consideració d’ingrés pressupostari.

Menú de novetats

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el Website..

ACEPTAR
Aviso de cookies