Codigo Etico Plan Antifraude Creama MarinaAlta

CODI ÈTIC I PLA ANTIFRAU del CREAMA

Codigo Etico y Plan Antifraude Creama

El Consorci per a la Recuperació Econòmica i de l’Activitat de la Marina Alta, CREAMA, com a entitat local al servei públic, entén necessari dotar-se d’instruments que garantisquen el bon govern i la bona administració, començant per una estructura ètica plasmada, bàsicament, en un Codi Ètic, com a declaració formal de principis i valors ètics que informen tota la seua actuació, que han de ser acceptats i assumits per tots els seus membres, i a la consecució dels quals es compromet en la totalitat de les seues actuacions.

Les entitats integrades en CREAMA, conscients que la seua activitat genera impactes socials, econòmics i culturals sobre el territori en el qual actua, desitjant que tals impactes resulten positius, d’acord amb els valors i principis que inspiren a cada entitat i a CREAMA en el seu conjunt, i sota la premissa del compliment de la legalitat vigent a cada moment, aproven en novembre de 2021 el I Codi Ètic del Consorci que es complementa amb les mesures arreplegades en el Pla Antifrau.

Codigo Etico Plan Antifraude Creama MarinaAlta

Enllaç al procediment de comunicació/denuncia d'irregularitats