Ctra. Dénia-Ondara, 2ª rodona, s/n
03700, Dénia, Alacant, Espanya

Tfno: 966 426 012

CREAMA informa de les ajudes directes a autònoms i empreses per a el recolzament a la solvència i reducció de l’endeutam

Convocatòria d’ajudes directes a autònoms (empresaris i profesionals) i empreses per al recolzament a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat, en els termes establits en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de resposta a la pandèmia derivada de la Covid-19.

Beneficiaris

Tindran la consideració de beneficiaris d’aquestes ajudes els empresaris, professionals i entitats no financeres més afectats per la pandèmia, sempre que:

a) Tinguen el seu domicili fiscal en territori de la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, es consideraran les següents excepcions:

1r Els empresaris, professionals o entitats el volum d’operacions de les quals en 2020 haja sigut superior a 10 milions d’euros que desenvolupen la seua activitat econòmica en més d’un territori autonòmic o en més d’una ciutat autònoma, podran participar en aquesta convocatòria si operen en la Comunitat Valenciana.

2n Els grups consolidats que tributen en l’Impost de societats en règim de tributació consolidada podran presentar sol·licitud d’ajuda si operen en la Comunitat Valenciana. En qualsevol cas, la sol·licitud serà presentada per la societat representant (dominant) del grup en tot cas i inclourà a totes les entitats que hagen format part del grup en 2020.

3r Les entitats no residents no financeres que operen en la Comunitat Valenciana a través d’establiment permanent.

b) Hagen realitzat durant 2019 i 2020 almenys una activitat que es classifique en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 09) previstos en l’annex d’aquest decret i continuen en el seu exercici en el moment de la sol·licitud.

Quan es tracte de grups, bé l’entitat dominant, bé qualsevol de les entitats dominades, haurà hagut de realitzar durant 2019 i 2020 i continuar desenvolupant almenys una de les activitats de l’annex com a activitat principal.

c) Que complisquen, a més dels dos apartats anteriors, amb els requisits d’elegibilitat que es detallen en l’article 5 d’aquest decret. L’aplicació d’aquests requisits establits per a la concessió de l’ajuda es realitzarà atenent el conjunt d’activitats dutes a terme per la persona física, entitat o grup sol·licitant de l’ajuda.

 

Despeses subvencionables

1. Seran subvencionables les quantitats que es destinen a satisfer el deute amb proveïdors, creditors financers i no financers, inclosos els pagaments pendents derivats dels costos fixos incorreguts sempre que aquests s’hagen reportat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedisquen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

2. En primer lloc, se satisfaran els pagaments a proveïdors i creditors no financers, per ordre d’antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prevalent la reducció del nominal del deute amb aval públic.

3. L’ordre d’antiguitat vindrà determinat per la data d’emissió de les factures.

4. En el cas de les factures, només es concediran ajudes per l’import de la base imposable de les despeses subvencionables, exclòs l’IVA o impost indirecte equivalent.

 

Cuantia de l’ajuda i financiació

La quantia de l’ajuda per a les empreses, professionals o entitats beneficiàries es determinarà en dues fases, conforme als següents paràmetres:

a) En una primera fase, es resoldran les sol·licituds d’aquells empresaris o professionals que apliquen el règim d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. En aquest cas es concedirà una quantitat fixa equivalent al volum de deutes pendents declarats pel sol·licitant. Aquesta quantitat tindrà un màxim de 3.000,00 euros per sol·licitant.

b) En una segona fase, es resoldran les sol·licituds per a aquells empresaris i professionals que apliquen el règim d’estimació directa en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com entitats i establiments permanents el volum d’operacions dels quals anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent, haja caigut més del 30% l’any 2020 respecte a l’any 2019, tal com es descriu en l’article 5. Aquesta ajuda no podrà ser mai inferior a 4.000,00 euros ni superior al volum de deutes pendents declarats per sol·licitant amb un màxim de 200.000,00 euros. En el cas dels grups a què es refereix l’article 4.a.2n els límits anteriors s’aplicaran al grup en el seu conjunt.

 

Termini de presentació de les sol·licituds

1. El termini per a la presentació de sol·licituds que formulen els sol·licitants que apliquen el règim d’estimació objectiva, empreses que hagen realitzat modificacions estructurals de la societat mercantil entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i els professionals o empreses que s’hagen donat d’alta o creat entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 en els termes indicats en l’article 5.1.a, s’iniciarà a les 09.00 hores del dia 31de maig de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores el 4 de juny de 2021.

2. Per a la resta de beneficiaris no contemplats en l’apartat anterior, el termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 09.00 hores del dia 7 de juny de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del dia 11 de juny de 2021.

3. Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat a través del procediment «Sol·licitud de subvencions extraordinàries per al suport a la solvència empresarial, en la Comunitat Valenciana, en resposta a la pandèmia de la Covid-19. Pla resistir plus».

 

DECRET 61/2021, de 14 de maig, del Consell, d’aprobació de las bases reguladores per a la concesió directa de subvencions extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial per la Covid-19.

 

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació en el CREAMA, a través de la xarxa d’Agències de Desenvolupament Local (ADL) de Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada-Moraira i Xàbia.

Menú de novetats

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià