Ctra. Dénia-Ondara, 2ª rodona, s/n
03700, Dénia, Alacant, Espanya

Tfno: 966 426 012
Fax: 965 785 728

Creama informa de les ajudes parèntesi a Teulada Moraira

S’ha obert el termini per a sol·licitar les ajudes del Pla Resistir “Ajudes Parèntesi Teulada Moraira COVID-19″. Del 10 al 31 de març les persones interessades podran sol·licitar-les a través de la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament en el següent ENLLAÇ

El pla destinarà per al municipi 753.691 euros per a autònoms i microempreses afectades per la covid, per a això l’Ajuntament aportarà 113.053,65 euros, que representa un 15% del total i que completarà el 62,5% aportat per la Generalitat i el 22’5% amb el qual contribuirà la Diputació Provincial.

El programa consisteix en una ajuda directa de 2.000 euros per cada autònom o microempresa, que s’incrementarà en 200 euros addicionals per persona ocupada al seu càrrec afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre.

L’activitat econòmica ha de ser desenvolupada per una persona autònoma o microempresa que tinguen fins a 10 persones treballadores en la seua plantilla, que estiguen donats d’alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional corresponent i en l’Agència Estatal d’Administració Tributària a data 31 de desembre de 2020. També han de figurar d’alta en la matrícula municipal de l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE) i el domicili fiscal ha de trobar-se en el municipi de Teulada. En cas de no tindre local afecte a l’activitat, el domicili fiscal ha de trobar-se en el terme municipal de Teulada amb data anterior al 31de desembre de 2020.

Les ajudes van dirigides a autònoms i microempreses de les activitats econòmiques recollides en el decret: comerç al detall de productes en llocs de venda i en mercats ambulants, hotels i allotjaments turístics, càmpings i aparcaments de caravanes, restaurants i llocs de menjar, provisió de menjars preparats per a esdeveniments, i establiments de begudes. A més, també contempla altres activitats com les d’exhibició cinematogràfica, agències de viatges, operadors turístics, altres serveis de reserves, organització de convencions i fires, arts escèniques i activitats auxiliars, gestió de sales d’espectacles, gestió d’instal·lacions esportives, activitats dels clubs esportius, gimnasos i altres activitats esportives, activitats dels parcs d’atraccions, entre altres activitats recreatives i d’entreteniment.

La participació en aquestes ajudes serà compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret. Aquesta compatibilitat estarà condicionada en què l’import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l’activitat subvencionada.

Menú de novetats
Últims Notícies..
caValencià