Ctra. Dénia-Ondara, 2ª rotonda, s/n
03700, Dénia, Alicante, España

Tfno: 966 426 012
Fax: 965 785 728

Ayudas extraordinarias al sector del ocio nocturno.

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha publicat l’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d’establiments públics d’oci nocturn, per la Covid-19 destinades a compensar, des de l’Administració, i en la mesura de les possibilitats, els efectes negatius que sobre l’economia i l’ocupació vinculada a l’activitat de l’oci nocturn està tenint l’obligada suspensió de l’activitat dels establiments públics amb llicència d’obertura (DOGV 9027 de 24/02/2021).   Ajuda directa a persones físiques o jurídiques explotadores dels establiments públics següents, l’import depén del tipus d’establiment:   ·      Locals tipologia A): pubs, cafés cantant, cafés concert, cafés teatre. La quantia serà de 7.000 euros.   ·      Locals tipologia B): discoteques, sales de ball, sales de festa. La quantia serà de 28.500 euros.   Les ajudes s’han de destinar a despeses corrents i laborals realitzades en 2021 i hauran de ser justificades per la persona o l’entitat perceptora de l’ajuda, previ requeriment de Turisme Comunitat Valenciana. És obligatori mantindre l’activitat com a mínim 6 mesos una vegada rebuda l’ajuda.   No és obligatori estar al corrent de les obligacions tributàries i la Seguretat Social.   No poden tindre ajuda els establiments que hagen sigut sancionats per incomplir la normativa d’espectacles o tinguen alguna sentència ferma per incomplir la normativa contra la COVID19.   Règim de compatibilitat Aquestes ajudes seran compatibles amb qualssevol altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, locals, autonòmics, estatals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.   El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 12.00 hores del 2 de març de 2021 i finalitzarà a les 12.00 hores del 2 d’abril de 2021.   Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat. Més informació sobre la tramitació i impresos en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21512   Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació en CREAMA, a través de la xarxa d’Agències de Desenvolupament Local (ADL) de Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada-Moraira i Xàbia.  

Menú de novedades

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
es_ESCastellano